телефон066 80 31 34

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за взаимоотношенията с крайните потребители на УНИКС ЕООД - предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги чрез кабелна мрежа за разпространение на радио и телевизионни програми, достъп до Интернет и пренос на данни и чрез обществени мрежи RLAN от подвижна радиослужба на територията на Република България

 

РАЗДЕЛ I

Предмет и общи положения

 

1. С тези Общи условия на договора между УНИКС ЕООД, вписано в търговският регистър с ЕИК 107522258, адрес на регистрация: гр. Габрово, ул. Христо Ботев №14, телефон за контакт 066/803134, е-мейл адрес: office@unicsbg.net , клиентска страница http://unicsbg.net, наричан по-долу ОПЕРАТОР и неговите крайни потребители, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, се уреждат условията и реда за осъществяване на електронни съобщителни услуги чрез кабелна мрежа за разпространение на радио и телевизионни програми, достъп до Интернет и пренос на данни и чрез обществени мрежи RLAN от подвижна радиослужба на територията на Република България, наричана по-нататьк МРЕЖАТА.

2. Тези Общи условия са задължителни за ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и са неразделна част от договора, сключен между тях.

2.1. С приемане на тези Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се счита за информиран и дава изричното си съгласие, че данните, които предоставя или е предоставил са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и могат да бъдат използвани за целите на т.10.15 и т.10.18;

3. ПОТРЕБИТЕЛИ на услугите могат да бъдат всички физически лица, еднолични търговци и юридически лица в Република България, които разполагат с крайно устройство, ползват или са заявили желание да ползват предоставяните услуги, без да предоставят електронни съобщителни услуги чрез тях, сключили са индивидуален писмен договор с ОПЕРАТОРА и са приели настоящите Общи условия.

 

РАЗДЕЛ ІІ

Услуги, предоставяни от ОПЕРАТОРА чрез МРЕЖАТА

 

4. ОПЕРАТОРЪТ предоставя чрез МРЕЖАТА:

4.1. Разпространение на радио и телевизионни програми и допълнителна информация по смисъла на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), като основен пакет програми, предоставяни в некодиран вид на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и приемани от тях посредством крайни устройства - телевизионни и/или радиоприемници. Услугата се нарича UNICS TV и се предплаща до 1 (първо) число на месеца, през който ще се ползва;

4.2. Разпространение на радио и телевизионни програми и допълнителна информация по смисъла на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) като допълнителен пакет програми, предоставяни кодирани, в цифров вид на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и приемани от тях посредством крайни устройства - телевизионни и/или радиоприемници след предварително декодиране чрез потребителски декодер (SET TOP BOX). Услугата се нарича UNICS DTV и се предплаща до 1 (първо) число на месеца, през който ще се ползва;

4.3. Достъп до Интернет - услуга, позволяваща на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да получават достъп до глобалната Интернет мрежа, посредством кабелен рутер или компютър. Услугата се предплаща до 1 (първо) число на месеца, през който ще се ползва;

4.4. Пренос на локален селищен трафик. Услугата се предплаща до 1 (първо) число на месеца, през който ще се ползва;

4.5. Пренос на национален трафик. Услугата се предплаща до 1 (първо) число на месеца, през който ще се ползва;

4.6. Пренос на международен Интернет трафик. Услугата се предплаща до 1 (първо) число на месеца, през който ще се ползва;

5. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да закупят от ОПЕРАТОРА крайни устройства (приемници, декодери, кабелни рутери, кабелни модеми и друго) по цени, обявени в Ценоразписа на ОПЕРАТОРА, като за всички продадени устройства ОПЕРАТОРЪТ гарантира осигуряване на 12 месечен гаранционен срок, както и следгаранционно обслужване.

5.1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да ползват крайни устройства, закупени от други фирми или физически лица с оценено съответствие по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите;

5.2. ОПЕРАТОРЪТ може да отдава под наем или предоставя за безвъзмездно ползване, за срока на действие на договора, крайни устройства, като урежда взаимоотношенията си с ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез допълнителен договор за наем или с допълнително споразумение към договора за услуги;

5.3. Всички отдадени под наем или предоставени безвъзмездно крайни устройства, за срока на действие на договора, остават собственост на ОПЕРАТОРА;

6. Качество на предоставените услуги.

6.1. ОПЕРАТОРЪТ предоставя услугите на клиента в срок от 10 (десет) дни след подаване на заявка във всеки от офисите му, по телефона или на клиентската страница http://unicsbg.net. Заявката съдържа предварителна информация относно точния адрес, на който ще се ползват услугите, наличието на вътрешна коаксиална или LAN мрежа, желаният брой крайни устройства, които ще се включат към мрежата, вида на поръчката и др. Срокът важи за адреси, които са обявени на страницата на ОПЕРАТОРА в Интернет или за изпълнение на предварително подадени заявки, след публикуване на адреса на тази страница, при което ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп до съответните помещения;

6.1.1. Услугата по т.4.1 се активира в момента на свързването към мрежата;

6.1.2. Услугата по т.4.2 след инсталация на потребителски декодер (модул) и/или карта за индивидуален достъп за всеки ТВ приемник;

6.1.3. Услугите по т.4.3, т.4.4, т.4.5 и т.4.6 се активират в момента на свързването към мрежата, като за целта ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да разполага с функциониращо компютърно и комуникационно оборудване, необходимо за свързването към Интернет, включително с мрежова карта и със занулени контакти на вътрешната слаботокова инсталация;

6.2. Качеството на предоставяната/-ите от страна на ОПЕРАТОРА услуга/-и се удостоверява/-т с подписване на Констативен протокол, установяващ съответствието на услугата/-ите в качествено и количествено отношение с техническите параметри, посочени в индивидуалния договор с всеки един от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и в приложенията към него;

6.3. Констативният протокол по т.6.2 се подписва преди сключването на индивидуалния договор и посочва крайните далекосъобщителни устройства и техническите изисквания, определени от страните като най-подходящи с оглед ползване на предоставяната от ОПЕРАТОРА услуга, след направени съответни измервания на трасето;

6.4. Счита се, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е съгласен с условията и качеството на предоставяната услуга, след подписване на Констативният протокол по т.6.3 в случай, че е започнал да ползва услугата;

6.5. Услугите по т.4 се предлагат от ОПЕРАТОРА поотделно или в пакет, като това се упоменава в индивидуалния договор или допълнително споразумение, сключени с ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

РАЗДЕЛ III

Договор за осигуряване на достъп до МРЕЖАТА и предоставяне на услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - договор за услуга

 

7. Договорът между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се счита за сключен от датата на подписването му. ОПЕРАТОРЪТ сключва срочни индивидуални договори със своите ПОТРЕБИТЕЛИ. При изтичане на срока на индивидуалния договор за услуга, същият се приема за продължен със същия срок на действие, освен при наличие на писмено заявление за прекъсване на договора 30 (тридесет) дни преди изтичане на срока му и при липса на задължения от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

8. В договора се посочват идентификационни данни на ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, услугите, които ще се ползват от ПОТРЕБИТЕЛЯ, срокът за ползване на услугите, лице за контакт от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, адрес за кореспонденция и други.

9. Изменение на договорите се допуска при следните обстоятелства:

9.1. Изменение на клаузите на договорите може да поиска всяка от страните в срока на действието му;

9.2. Изменение на договорите може да се извърши и при наличие на форсмажорно събитие, при промяна на законодателството или при разпореждане на компетентен орган, действащ в рамките на дадената му от закона компетентност;

9.3. Страните могат да правят изменения и допълнения на договорите само с допълнителни писмени споразумения;

9.4. При промяна на Общите условия за ползване на услугите на ОПЕРАТОРА.

 

РАЗДЕЛ IV

Права на ОПЕРАТОРА

 

10. ОПЕРАТОРЪТ има право:

10.1. Да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез МРЕЖАТА електронни съобщителни услуги по раздел II от тези Общи условия;

10.2. Да получава от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си съответните суми в сроковете, определени в раздел XІ на тези Общи условия, за предоставените от него услуги;

10.3. Да дава писмено или аудио-визуално указания и инструкции на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за правилно използване на крайните устройства;

10.4. Да продава и предоставя под наем или за безвъзмездно ползване, за срока на действие на договора крайни устройства на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, както и да извършва или организира поддръжки и ремонти на тези крайни устройства, съгласно т.5 от тези Общи условия;

10.5. Да прекрати предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛ, в случай на неплащане на цените по т.30.1, т.30.2, т.30.3, т.30.4, т.30.5 и т.30.6 в срок до 48 (четиридесет и осем) часа след изтичане на срока за плащане. Потребителят може да поиска възстановяване на прекратените услуги след изплащане на задълженията си;

10.6. Да спира предоставянето на услуги, да изключва ПОТРЕБИТЕЛЯ от мрежата и да откаже сключване на нов договор с него, при неизпълнение на задълженията му по т.21.8, т.21.12, т.21.13 и т.21.15 незабавно, след констатиране на нарушението. Констатиране на нарушенията се осъществява в присъствие на технически екип на ОПЕРАТОРА и подписване на двустранен констативен протокол, след съответните измервания;

10.7. Да получава обезщетенията, предвидени в раздел IX на тези Общи условия;

10.8. Да прекъсва временно предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при извършване на профилактични прегледи, ремонти и надстройки на МРЕЖАТА;

10.9. В предварително, писмено уточнено с ПОТРЕБИТЕЛЯ време, да получи достъп до имота му с цел изграждане, поддържане, настройка и ремонт на съоръженията от МРЕЖАТА;

10.10. По всяко време, без необходимост от съгласуване или предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, да променя техника, конфигурации, доставчици и маршрути, технически характеристики и условия във връзка с предоставянето на услугата по договора, доколкото това е необходимо за поддържане предоставянето на услугата и подобряване на нейното качество;

10.11. Да откаже достъп до мрежата на ПОТРЕБИТЕЛ, който има неуредени изискуеми задължения по друг договор с него, както и в случай на непредставяне на изискуемите документи за сключване на договор, както и при неуредени изискуеми задължения към друг ОПЕРАТОР;

10.12. Да ограничи достъпа до част от услугите или да прекрати договора, в случай че има достатъчно основания да смята, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ препродава и/или разпространява услуги, несъгласувано с ОПЕРАТОРА;

10.13. Да прекрати незабавно и без предизвестие достъпа до МРЕЖАТА, респективно ползването на УСЛУГАТА, в случай че:

10.13.1. Констатира неправомерно използване на МРЕЖАТА за постигане на забранени от закона цели;

10.13.2. Е налице нарушение на настоящите Общи условия от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

10.14. При необходимост, свързана с отбраната и сигурността на страната, както и при бедствия и аварии, ОПЕРАТОРЪТ има право да въвежда едностранно промени в условията на предоставяне на услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, без да носи отговорност спрямо тях;

10.15. ОПЕРАТОРЪТ има право писмено да упълномощава трети лица да сключват от негово име договори за услуга с лицата, желаещи да станат ПОТРЕБИТЕЛИ, както и да събират плащания от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по договорите за услуги от негово име, като информира съществуващите и потенциалните ПОТРЕБИТЕЛИ по подходящ начин за наличието на такова упълномощаване;

10.16. ОПЕРАТОРЪТ има право да предоставя на лицата, упълномощени да събират плащания от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по реда на т.10.15 от настоящите Общи условия, лични данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по чл.248, ал.2, т.2 от Закона за електронните съобщения, единствено за целите на събиране на вземанията и при поемане на задължение за неразгласяване на личните данни от страна на упълномощеното лице;

10.17. ОПЕРАТОРЪТ има право да променя цените на предоставяните услуги. Промяната на цените влиза в сила в 7 (седем) дневен срок след публикацията им на Интернет страницата http://unicsbg.net. В случай на промяна на цените или временно, или трайно предоставяне на пo-изгодни условия (промоции), Операторът не се задължава да предостави автоматично същите на потребителите, които са сключили договори при други условия и по друго време;

10.18. Да отправя електронни съобщения (SMS, електронна поща) относно нови услуги, условия, промоции и др., като използва данни за контакт, обявени по повод вече договорени и предоставени на ПОТРЕБИТЕЛЯ услуги.

 

РАЗДЕЛ V

Задължения на ОПЕРАТОРА

 

11. ОПЕРАТОРЪТ е длъжен:

11.1. Да изгражда, поддържа и развива МРЕЖАТА, в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и приетите за прилагане на Република България стандарти, като спазва изискванията за качество на сигналите за изображение и звук, електромагнитна съвместимост, правилата и техническите изисквания за безопасност, така че да се гарантирани:

11.1.1. Да осигурява безопасността на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, обслужващия персонал и всички други лица, както при нормални условия на работа, така и при повреда;

11.1.2. Да предоставя услугите с необходимото качество.

11.2. Във връзка с изпълнение на задължението по т.11.1, ОПЕРАТОРЪТ е длъжен:

11.2.1. Да използва само устройства за електронни съобщения с оценено съответствие и пуснати на пазара, съгласно действащите нормативни актове;

11.2.2. Да използва устройства за електронни съобщения само по предназначението и начина, определени от производителя;

11.2.3. Да използва само технически изправни устройства за електронни съобщения;

11.2.4. Да не изменя техническите характеристики на използваните устройства за електронни съобщения;

11.2.5. Да изгражда, поддържа и използва всички технически системи по такъв начин, че и при нормална работа, и в условията на неизправност да не създават никаква опасност за лицата, работещи с тях, проверяващите и населението;

11.2.6. Да прави измервания на скоростта на предаване на информационния поток и други характеристики на качеството на услугите в реално време както от негова страна, така и от страна на крайния потребител. Измерванията не трябва да пречат на нормалната работа на мрежата;

11.2.7. Да не използва ретранслатори и да предоставя на КРС списък с адресите и местоположението на стационарните радиосъоръжения в мрежата преди пускането им в действие;

11.2.8. Да използва само предназначената за дейността радиочестотна лента;

11.2.9. Да не причинява смущения на радиосъоръженията от други радиослужби, работещи на първична основа;

11.2.10. При възникване на проблем, свързан с електромагнитната съвместимост, да направи за своя сметка съответните, предписани от КРС, промени в местоположението и параметрите на стационарните станции.

11.3. Да осигурява непрекъсната, надеждна и качествена работа на МРЕЖАТА - 24 часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата;

11.4. Да предоставя услуги на всички ПОТРЕБИТЕЛИ при условията на равнопоставеност, съобразно вида на използваната технология, категориите абонати, обема на трафика и начина на плащане;

11.5. Да не създава предимства за отделни ПОТРЕБИТЕЛИ или група от тях по отношение на една и съща услуга;

11.6. Да спазва минимален тримесечен срок, в който запазва разположението на програмите по честотно разпределените канали в МРЕЖАТА, освен в случаите, когато това се налага по технически или икономически причини или поради прекратяване на договорите за разпространение на съответните програми преди изтичане на тримесечния срок;

11.7. Да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ писмено или аудио­визуално, чрез мрежата, за прекъсване и влошено качество на предоставяната услуга при извършване на профилактични прегледи, ремонти или поради развитие на мрежата, както и за сроковете на прекъсването или влошеното качество на услугата в срок от 24 часа преди ефективното и прекъсване;

11.8. При по-продължителна профилактика (над един час), както и в случай на прекъсване или влошено качество на услугата поради ремонт или разширяване на мрежата, да уведомява предварително ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за продължителността на прекъсването и влошеното качество на услугата, съгласно чл.148, т.6, (а) от Закона за далекосъобщенията, като информацията се публикува на уеб сайта на ОПЕРАТОРА (http://unicsbg.net) и по възможност се предоставя с писма, изпратени по електронна поща. Предупреждението за профилактика се публикува 24 часа преди събитието, като това не се отнася за случаите, когато профилактика се налага от външните доставчици на услугата и ОПЕРАТОРЪТ не е бил своевременно уведомен;

11.9. При необходимост от осигуряване на достъп до помещенията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за отстраняване на повреди, подмяна на инсталацията и др., да ги уведомява писмено най-малко 24 часа преди искания достъп. Предварително писмено уведомяване не е необходимо, ако съдействието на ОПЕРАТОРА е поискано от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

11.10. Да съхранява цялата информация, отнасяща се до сметките на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в продължение на 6 (шест) месеца и да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ, при писмено искане, разпечатка за извършените от него плащания;

11.11. Да не предоставя на трети лица информация, отнасяща се до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и тяхната активност, без съгласието им, с изключение на случаите, в които ОПЕРАТОРА я предоставя при законосъобразно искане на съответните компетентни органи;

11.12. Да спазва срока за активиране на услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по т.6.1 от тези Общи условия;

11.13. Да отстранява повредите, дължащи се на външни причини и привеждане на мрежата в състояние на нормална работа във възможно най-кратък срок, след отпадане на причините;

11.14. Да отстранява възникнали повреди в МРЕЖАТА при нормални условия на работа в срок от 48 (четиридесет и осем) часа. Срокът за отстраняване на повредата започва да тече от момента на писмено, по телефона и/или в офиса уведомяване за повредата от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или от установяването и от страна на ОПЕРАТОРА, посредством упълномощените за това лица;

11.15. При повреди, възникнали по независещи от ОПЕРАТОРА и/или непреодолими обстоятелства - природни бедствия, бури, проблеми в електрозахранването, откраднати кабели и др. срокът за отстранявяне на повредата започва да тече от прекратяването на конкретното обстоятелство.

11.16. Да оповести, чрез публикация на уебсайта си на адрес (http://unicsbg.net) както и във всичките си офиси, телефон и факс номер, на който да приема уведомления от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за повреди и да регистрира всички заявени повреди по дата и час на заявяване, причина и време за тяхното отстраняване.

11.17. Да уведомява писмено или аудио-визуално, във възможно най-кратък срок, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, за ограничения в предоставянето на услугите, наложени от компетентните органи при извънредни обстоятелства или във връзка с националната сигурност и отбраната на страната;

11.18. Да предоставя на оповестен телефон информация и справки за условията и реда за ползване на предоставяните услуга;

11.19. Да разглежда и взема становище по заявления, жалби и предложения от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в едномесечен срок от датата на подаването им;

11.20. Да води и съхранява регистър на постъпилите заявления, жалби и предложения, причините и основателността им и предприетите действия след разглеждането им, за срок от 12 месеца, при спазване на действащите правила за защита на личните данни;

11.21. Да гарантира тайната на съобщенията и защитата на личните данни, съгласно глава XV от Закона за електронните съобщения;

11.22. Да не предава заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога;

11.23. Да предоставя безплатно на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ копие от Общите условия във всеки свой офис;

11.24. Да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за изменение на Общите условия в срок, не по-кратък от един месец преди влизането им в сила;

11.25. Да прекратява предоставянето на услугите по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ, след подаване на 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие.

 

РАЗДЕЛ VI

Отговорност на ОПЕРАТОРА

 

12. При забава на активирането на услугите по т.6.1 от тези Общи условия ОПЕРАТОРЪТ дължи неустойка за всеки ден закъснение в размер на 0,1 % от еднократните суми за активиране на услугите, но не повече от 8 % годишно. Неустойката се изплаща в срок до един месец от датата на закъснението. Заплащането може да се извършва чрез приспадане на съответната дължима сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец.

13. За неотстранени повреди в МРЕЖАТА и съоръженията към нея или по други причини, в резултат на които ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е могъл да ползва услугите повече от 2 (два) дни през един календарен месец, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща част от дължимата месечна абонаментна цена, пропорционална на периода, през който е ползвал услугите. Не е необходимо посочените дни да са последователни. ОПЕРАТОРЪТ приспада съответната сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец на базата на получени и регистрирани уведомления, съгласно т.11.16 от тези Общи условия.

14. ОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за предоставяне на УСЛУГАТА чрез МРЕЖАТА, като се задължава да предоставя единствено техническа възможност за достъп до МРЕЖАТА.

15. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за:

15.1. Правилното функциониране на крайните устройства, декодери, междинни разклонители и други устройства, изходящи в абонатната мрежа на ПОТРЕБИТЕЛЯ;

15.2. Качеството на услугата, освен ако причината не е в МРЕЖАТА и крайните устройства, собственост на ОПЕРАТОРА;

15.3. Начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва МРЕЖАТА и услугата и за всички последствия от това;

15.4. Прекъсване на връзката с МРЕЖАТА, в случаите на напускане на ЗОНАТА НА ПОКРИТИЕ;

15.5. Неспособността на ПОТРЕБИТЕЛЯ да установи връзка с МРЕЖАТА, освен ако причината не е в отговорностите на ОПЕРАТОРА;

15.6. Непредоставянето или некачественото предоставяне на услугите, дължащо се на неизправност, неправилно функциониране, непригодност или несъвместимост на техниката или оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ;

15.7. Непредоставянето или лошото предоставяне на услугите, в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ генерира свръхпотребление - постоянно натоварване на преносната среда между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ над 50% (петдесет процента) от възможното натоварване;

15.8. Сигурността на предаваната чрез използването на УСЛУГАТА информация, както и в случаите, в които трети лица узнаят паролата за ползване на УСЛУГАТА, без оглед на причината и начина на узнаване, включително и в случаите на неправомерни действия, застрашавящи сигурността на устройства, мрежи или записи /действия, познати като “cracking” или “hacking”;

15.9. Случаите на разкриването на паролата и на други лични данни на оправомощени, съгласно българското законодателство лица и в предвидените в действащото законодателство случаи;

15.10. Съдържанието и актуализирането на предаваната или обработваната чрез МРЕЖАТА информация;

15.11. Случаите на неправомерни действия на трети лица, проникващи в компютърната система на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като например получаване на неразрешен достъп, пренос или разпространяване и/или заразяване с компютърни вируси;

15.12. Непредоставянето на услугата или предоставянето и с влошено качество, вследствие от наличие на някоя от следните примерно посочени хипотези:

15.12.1. Извършвани тестове от страна на ОПЕРАТОРА с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяната услуга. При планирани тестове ОПЕРАТОРЪТ уведомява предварително ПОТРЕБИТЕЛЯ за датата и планираната продължителност на теста в разумен срок преди неговото провеждане;

15.12.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не изпълнява паричните или други свои задължения по договора с ОПЕРАТОРА;

15.12.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва технически съоръжения и/или крайни далекосъобщителни устройства, различни от тези, които страните са определили като най-подходящи с оглед резултатите от направените измервания на трасето при подписване на Констативния протокол;

15.12.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не се съобразява с техническите указания на ОПЕРАТОРА за ползване на услугата;

15.12.5. При настъпване на повреда или при неправилна експлоатационна работа с всякаква техника, оборудване или съоръжения, осигурени от ПОТРЕБИТЕЛЯ;

15.12.6. Непредоставянето или лошото предоставяне на услугата е вследствие от действия и/или бездействия на трети лица и според обстоятелствата разумно може да се приеме, че действията и/или бездействията на тези трети лица са извън контрола на ОПЕРАТОРА;

15.12.7. Налице е неработоспособност на мрежата, преносната среда или оборудване между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, ако не е по вина на ОПЕРАТОРА;

15.12.8. Вреди, причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ, пряко или косвено от ползвани от последния информационни ресурси или софтуер и преки или косвени действия на трети лица спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ;

16. Когато ОПЕРАТОРЪТ не уведоми ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, съгласно т.11.7 или не спази съответния посочен срок, дължи неустойка в размер на 0,5 % от месечната абонаментна цена за всеки ден от закъснението, но не повече от 8 % годишно. Неустойката се изплаща в срок до един месец от датата на закъснението. Заплащането може да се извършва чрез приспадане на съответната дължима сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец.

17. Надвзети суми за предоставяни услуги и сумите по уважени рекламации по т.12, т.13 и т.16 от тази Общи условия се възстановяват на ПОТРЕБИТЕЛЯ заедно със законната лихва.

18. ОПЕРАТОРЪТ има право по всяко време без необходимост от съгласуване или предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ да променя техника, конфигурации, доставчици и маршрути, технически характеристики и условия във връзка с предоставянето на услугата, доколкото това е необходимо за поддържане предоставянето на услугата и подобряване на нейното качество.

19. Гарантиране на достъп до отворен интернет

19.1. ОПЕРАТОРА третира еднакво еквивалентните категории трафик на данни.

19.2. Дейността на ОПЕРАТОРА е приведена в съответствие с всички нормативни изисквания относно управлението на трафика, поддържането на качеството на достъпа до интернет и предоставянето на достъп до съдържание, приложения и услуги.

19.3. Скоростта и качеството на услугите за достъп до интернет зависят от типа технология, вида на ползваното устройство, натовареността на мрежата, едновременното ползване на услугата от няколко устройства и други. Услугите за достъп до интернет се предоставят от ОПЕРАТОРТА с рекламирана, максимална, минимална и обичайно налична скорост:

19.3.1. При услуга с рекламирани скорости като “максимално достижими”, на “сваляне” /download/, “качване” /upload/, в Mbps: Максимална скорост - 100% от рекламираните скорости; Минимална скорост - 25% от рекламираните скорости; Обичайно налична скорост – 90% от рекламираните скорости.

19.3.2. При услуга с рекламирани скорости като “гарантирани”, на “сваляне” /download/, “качване” /upload/, в Мbps: Максимална скорост - 100% от рекламираните скорости; Минимална скорост - 85% от рекламираните скорости; Обичайно налична скорост – 95% от рекламираните скорости.

19.4. ОПЕРАТОРА изпълнява стриктно нормативните актове на ЕС и на националното законодателство, което е в съответствие с правото на Съюза, свързани със законосъобразността на съдържанието, приложенията или услугите, или относно обществената сигурност, включително наказателното право, което изисква например блокирането на определено съдържание, приложения или услуги. Въз основа на тези изисквания ОПЕРАТОРА извършва управление на трафика съгласно изискванията на действащото законодателство.

19.5. ОПЕРАТОРА третира еднакво целия трафик при предоставянето на услуги за достъп до интернет, без дискриминация, ограничение или намеса, независимо от подателя и получателя, съдържанието, до което е получен достъп или което е разпространено, използваните или предоставените приложения или услуги и използваните крайни устройства. Извън това, ОПЕРАТОРА може да прилага разумни (прозрачни, недискриминационни и пропорционални, основани на обективно различни технически изисквания за качество на услугите на специфични категории трафик) мерки за управление на трафика. В тези мерки не се включва наблюдение на специфичното съдържание и те не се прилагат за период, по-дълъг от необходимото.

19.6. ОПЕРАТОРА няма да предприема мерки за управление на трафика, които надхвърлят мерките, посочени в т. 19.5 (в това число - да блокира, забавя, променя, ограничава, упражнява намеса, влошава качеството или да дискриминира специфично съдържание, приложения или услуги или специфични категории от тях), с изключение на случаите, когато това е необходимо, и докато трае необходимостта, с цел спазване на нормативни актове, актове на държавни органи, съдебни органи и други публични органи, както и спазване на мерки, предвидени със закон; с цел запазване сигурността и целостта на мрежата, крайните устройства и предоставяните услуги; за предотвратяване на предстоящо претоварване на мрежата и смекчаване на последствията от извънредни или временни претоварвания на мрежата. Предприетите мерки за управление на трафика може да засегнат неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни на потребителите съобразно приложимото законодателство.

19.7. Мерките за управление на трафика може да обхващат обработване на лични данни, единствено ако това обработване е необходимо и пропорционално за постигане на описаните цели. Това обработване се извършва в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и с Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

 

РАЗДЕЛ VII

Права на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

20. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат следните права:

20.1. Да изискват сключване на договор за ползване на всички електронни съобщителни услуги, предлагани от ОПЕРАТОРА;

20.2. Да получават услугата по раздел II с качество и технически параметри, съгласно тази Общи условия и договора, подписан между страните;

20.3. Да уведомяват ОПЕРАТОРА по начина, указан в т.11.16 от тези Общи условия, за проблеми свързани с ползването на услугата;

20.4. Да искат информация и справки по телефона, съгласно т.11.18 от тези Общи условия, относно ползването на услугите, предоставяни от ОПЕРАТОРА;

20.4.1. Да получават, при поискване срещу заплащане, съгласно действащия Ценоразпис на оператора, компетентна техническа помощ, инструкции и консултации, относно правилното функциониране на крайните им устройства и прилежащата част от мрежата и тяхната настройка, съобразно параметрите на мрежата и услугите, предоставяни от ОПЕРАТОРА;

20.5. Да подават заявления, жалби и предложения и да получават отговори в срока по т.11.19 от тези Общи условия;

20.6. Да прекратяват по свое желание ползването на услуги и действието на договора след подаване на 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие до ОПЕРАТОРА;

20.7. Да заявят несъгласие с получаването на електронни съобщения за целите, описани в т.10.18, чрез:

20.7.1. Отбелязване на съответната опция, ясно обозначена върху получената кореспонденция на електронен адрес;

20.7.2. Чрез писмено заявление, регистрирано в офис на ОПЕРАТОРА - за SMS;

 

РАЗДЕЛ VIII

Задължения на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

21. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни:

21.1. Да се запознаят с настоящите Общи условия, преди ползването на УСЛУГАТА.

21.2. Да спазват тези Общи условия.

21.3. Да разполагат с КРАЙНО УСТРОЙСТВО.

21.4. Да ползват УСЛУГАТА само за постигане на незабранени от законите в Република България и международните актове цели и намерения, в съответствие с конституционно регламентираното право на всеки гражданин или юридическо лице да търси, получава и разпространява информация. Това изключва, без изброяването да е изчерпателно, разпространение на нелицензиран софтуер; осъществяване на забранен достъп до системи и ресурси в Интернет пространството; разпространяване на авторски материали, без съгласието на техния автор; накърняване правото и доброто име на другиго; призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред; застрашаване на националната сигурност; предоставяне в публичното Интернет пространство на материали и съобщения, представляващи търговска тайна, както и призоваващи към извършване на престъпления, разпалване на вражда или към насилие на личността.

21.5. В предварително, съгласувано с ОПЕРАТОРА време, да му осигурят достъп до имота си с цел изграждане, поддържане, настройка, ремонт, профилактика и проверка на МРЕЖАТА;

21.6. Да не извършват промени в абонатната МРЕЖА на ОПЕРАТОРА;

21.7. Да не подават сигнал на трети лица;

21.8. Да оказват необходимото съдействие на ОПЕРАТОРА при осъществяване на контрол по законността на ползване на предлаганите услуги и изпълнение на изискванията по т.21.6 и т.21.7. Контролът се осъществява от упълномощени от ОПЕРАТОРА лица;

21.9. Да заплащат неустойка в размер, равен на броя на оставащите месечни абонаментни цени до изтичане срока на договора, в случай че нарушат условията на т.21.6 и т.21.7;

21.10. Да спазват указанията, инструкциите и предписанията на ОПЕРАТОРА за правилно ползване на крайните устройства;

21.11. Да използват само крайни устройства, на които е оценено съответствието, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и които съответстват на протокола за доставка и криптиране на сигнал, използван от Оператора;

21.12. Да не извършват каквито и да е промени в крайните устройства и да не включват към тях приспособления, за които нямат разрешение от ОПЕРАТОРА;

21.13. Да заплащат определените от ОПЕРАТОРА цени по начин и в срокове за плащане, посочени в раздел XІ от тези Общи условия;

21.14. Да заплащат цените по т.30.2, т.30.3, т.30.4 и т.30.5 от тези Общи условия, в случаи на неизправно получаване или прекъсване на услугите, вследствие на тяхно виновно поведение;

21.15. Да заплащат дължимите суми, независимо от подадените заявления и жалби до ОПЕРАТОРА за неизправно получаване или прекъсване на услугите;

21.16. Да уведомяват в срок до 7 (седем) дни ОПЕРАТОРА в писмена форма за:

21.16.1. Настъпили изменения в идентификационните данни по т.49.2 от тези Общи условия;

21.16.2. Напускане на адреса, на който се ползват услугите, независимо от причините - продажба на имота, прекратяване договор за наем, продължително отсъствие и др., както и за невъзможност да ползват услугата поради непредвидени обстоятелства. В противен случай те остават отговорни за дължимите цени по договора, освен ако не са подали заявление по т.20.6 от настоящите Общи условия;

21.17. Да ползват услугите, в съответствие със законодателството на Република България, приложимото право, нормите на морала и Интернет етиката, като не извършват и не допускат лица или организации, на които са осигурили достъп до мрежите си, да извършват неправомерни действия;

21.18. Да предоставят на ОПЕРАТОРА или на съответните държавни органи информацията по предходната точка, когато се налага идентифициране на лица, извършили неправомерни действия;

21.19. Да не разпространяват в нарушение на българското законодателство информация и лични данни относно трети лица;

21.20. Да не предприемат действия, насочени към неправомерно възпрепятсване на достъпа до МРЕЖАТА на други ПОТРЕБИТЕЛИ или ползването на УСЛУГАТА от другите ПОТРЕБИТЕЛИ (действия познати като “denial of service attacks”);

21.21. Да не извършват действия, които да влошават качеството на УСЛУГАТА, предоставяна от ОПЕРАТОРА;

21.22. Да предоставят на ОПЕРАТОРА или на съответните държавни органи информацията по т.20.20, когато се налага идентифициране на лица, извършили неправомерни действия.

21.23. При желание за временно преустановяване ползването на услуги, да уведомят писмено ОПЕРАТОРА един месец преди желаната дата, като заплатят месечната абонаментна цена за месеца на предизвестието;

21.24. Да опазват и стопанисват добросъвестно прилежащата им и общата част на мрежата, както и предоставеното им от ОПЕРАТОРА оборудване, да го върнат на ОПЕРАТОРА в срок от 3 (три) дни при прекратяване на договора. По смисъла на тази точка:

21.24.1. ПРИЛЕЖАЩА ЧАСТ означава коаксиалният или LAN кабел от последната разпределителна точка до апаратурата на ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително всички допълнителни устройства, монтирани към нея;

21.24.2. ОБЩА ЧАСТ означава всички останали кабели, пасивни и активни елементи на мрежата в пределите на блока, входа, къщата и/или парцела на ПОТРЕБИТЕЛЯ;

21.25. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ нямат право нито лично, нито чрез трети лица да извършват или да допускат извършването на каквито и да било промени, ремонти или замени на компоненти от мрежата и предоставеното им от ОПЕРАТОРА оборудване;

21.26. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ нямат право нито лично, нито чрез трети лица да извършват разпространение на други сигнали по мрежата;

21.27. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни да заплащат разходите по отстраняване на повреди в прилежащата им част на мрежата и друго оборудване само в случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за възникналия проблем или проблемът е от неговия кабел и/или крайно устройство;

21.28. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да не извършват действия, възпрепятстващи нормалното функциониране на мрежата, както и да не извършват действия, обезпокояващи други потребители на същата и да не допускат трети лица да извършват подобни действия;

21.29. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да не разпространяват на трети лица собствените параметри за използване на системата, както и да не предоставят на трети лица предоставеното им от ОПЕРАТОРА оборудване, включително потребителското си име и парола, както и картите си за индивидуален достъп;

21.30. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да не променят своя IP адрес и/или MAC адрес, конфигурацията на оборудването и програмното осигуряване, инсталирани от специалиста на ОПЕРАТОРА;

21.31. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да не правят достояние и да не допускат да става достояние на трети лица информация, свързана с условията на договора им с ОПЕРАТОРА, включително и след прекратяване на действието му;

21.32. Да заплащат дължимата цена за свързване към МРЕЖАТА на ОПЕРАТОРА при повторно включване;

21.33. Да върнат в срок от 3 (три) дни от прекратяване на договора предоставеното им под наем или за безвъзмездно ползване, за срока на действие на договора оборудване, собственост на ОПЕРАТОРА;

21.34. Да уведомят незабавно ОПЕРАТОРА за случаите на забелязана или установена кражба, посегателство, изгубване или повреда на оборудване и съоръжения, включително и карти за индивидуален достъп;

21.35. Да пазят доброто име на ОПЕРАТОРА както по време на действието на Договора, така и след прекратяването му;

21.36. Да приемат услугата като подпишат Констативен протокол след успешно завършване на съвместно проведени тестове, конкретизирани в договора с ОПЕРАТОРА и приложенията към него;

21.37. При наличието на компютърни вируси, пречещи на нормалното функциониране на мрежата на ОПЕРАТОРА или предоставянето на услугите, да отстранят в най-кратък срок съответния вирус. В противен случай ОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да прекрати достъпа им до услугата до отстраняването на проблема;

21.38. Да поддържат актуална и достоверна информация за лицата, на които предоставят достъп до собствената си компютърна мрежа както и точното време, през което се ползва достъпа.

 

РАЗДЕЛ ІХ

Отговорност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

22. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ отговарят за вреди, причинени на ОПЕРАТОРА, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията им по тези Общи условия, като отговорността им е съизмерима на причинените щети.

22.1. ОПЕРАТОРЪТ спира предоставянето на услуги, изключва Потребителя от мрежата и може да откаже сключване на нов договор с него при неизпълнение на задълженията му по т.21.6, т.21.7, т.21.8, т.21.9, т.21.28, т.21.29, т.21.30 и т.21.31 незабавно, след констатиране на нарушението, както и да потърси защита на правата си по общия исков ред;

22.2. В случаите на неплащане на дължимите суми в срок, или при неизпълнение на задълженията му по т.21.5, ОПЕРАТОРЪТ спира предоставянето на услуги с 2 (два) дни предизвестие. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ не престава да дължи, както натрупаните, така и бъдещите месечни такси по настоящия договор, въпреки че услугата е спряна;

22.3. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ унищожи, повреди, допусне унищожаването/повреждането или не върне в 3 (три) дневен срок след прекратяване действието на договора или спирането на услугите, предоставеното му от ОПЕРАТОРА оборудване, той е длъжен в този срок да заплати стойността му на ОПЕРАТОРА, съгласно действащия Ценоразпис. В противен случай ОПЕРАТОРЪТ има право едностранно да прекрати договора и да потърси защита на правата си по общия исков ред;

22.4. ОПЕРАТОРЪТ има право, да предприеме временни санкции в случай, че ПОТРЕБИТЕЛИТЕ изпаднат в забава при изпълнение на парично задължение, използват услугата в нарушение разпоредбите на действащото българско законодателство, приложимото право, нормите на морала или Интернет етиката или нарушават друго свое задължение по договора и настоящите Общи условия;

22.4.1. Временните санкции по смисъла на предходната точка включват спиране или ограничаване на техническите параметри на предоставяната услуга от страна на ОПЕРАТОРА. За прилагане на тези мерки ОПЕРАТОРЪТ може, но не е длъжен да отправи 2 (два) дни предизвестие с искане за преустановяване на нарушението. Прилагането на посочените санкции не освобождава ПОТРЕБИТЕЛИТЕ от задълженията им за плащане на дължимите суми;

23. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ дължат на ОПЕРАТОРА обезщетение за всички просрочени задължения в размер на законната лихва от деня на забавата до момента на заплащане на дължимите суми, съгласно Закона за задълженията и договорите, дори и в случаите, когато подаването на сигнал е спряно поради не плащане.

 

РАЗДЕЛ X

Условия за ползване на Карта за индивидуален достъп

 

24. Картата за индивидуален достъп е микропроцесорен модул за персонифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ и за осигуряване на индивидуален достъп до услугата по Раздел II от тези Общи условия. Картата е собственост на ОПЕРАТОРА и не се заплаща като самостоятелна единица от ПОТРЕБИТЕЛЯ. При необходимост може да се замени поради причини, за които ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да бъде уведомен, без това да се отрази върху условията и качеството на предоставяне на услугите, съгласно Индивидуалния договор и тези Общи условия.

25. ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря за използването и съхранението на Картата през целия срок на Индивидуалния договор.

26. При загубване на Картата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ОПЕРАТОРА в 3 (три) дневен срок по реда на т.21.34 от тези Общи условия, за да може Картата спешно да се деактивира. Нова Карта се осигурява на ПОТРЕБИТЕЛЯ, след подаване на писмено заявление и заплащане на неустойка за изгубената Карта, по цени, съгласно действащия ценоразпис на ОПЕРАТОРА;

27. В случай, че Картата се повреди, не по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ОПЕРАТОРЪТ предоставя безплатно нова Карта, след като повредената Карта бъде върната на ОПЕРАТОРА. При условие, че Картата се повреди по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ОПЕРАТОРЪТ предоставя нова Карта срещу заплащане на неустойка по цени, съгласно действащия ценоразпис след като повредената Карта бъде върната на ОПЕРАТОРА.

28. В случай, че Индивидуалният договор бъде прекратен, в срок от 3 (три) дни ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да върне Картата на ОПЕРАТОРА срещу съответните потвърдителни документи.

 

РАЗДЕЛ XI

Цени и условия на заплащане на услугите

 

29. ОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ УСЛУГАТА срещу заплащане по цени, съгласно действащия ценоразпис.

30. ОПЕРАТОРЪТ събира от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ суми за предоставяните от него услуги както следва:

30.1. Еднократна цена за активиране на услугите, за които е сключен договора. Цената включва инсталационна такса в зависимост от вида на избраната поръчка (нормална, бърза и експресна) и вложените материали и консумативи за включване към МРЕЖАТА, описани в договора за услуги. Цената се заплаща еднократно в момента на сключване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ и не се връща при прекратяването му;

30.2. Месечна абонаментна цена, осигуряваща достъп до услугите, описани в Раздел II, за които е сключен договора между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ. Месечната абонаментна цена включва стойността на договорените или заявени услуги и се предплаща в срок до 1-во число на месеца, през който ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще ползва услугите;

30.3. Еднократна цена за активиране на допълнителна услуга. Цената се заплаща в момента на подписване на допълнителното споразумение към договора, ако е необходимо такова;

30.4. Еднократна цена за ползване на допълнителни услуга - предплаща се от потребителите, когато такава е предвидена за съответната услуга по ЦЕНОРАЗПИС на ОПЕРАТОРА;

30.5. Цена за повторно свързване към МРЕЖАТА;

30.6. Цени за оказани консултации и техническо съдействие във връзка с ползването на предоставяната услуга и за предоставени разпечатки във връзка с ползването й. Конкретният размер и срокът за плащане на посочените в предходното изречение суми се уговарят в индвивидуалния договор между страните.

31. Цените за предоставените услуга се заплащат:

31.1. В касите на ОПЕРАТОРА или в касите на друг подизпълнител, упълномощен за това, находящи се на адреси, посочени в Интернет страницата на ОПЕРАТОРА;

31.2. Плащане по банков път - възможно е само в случай на предварително подписано споразумение с ОПЕРАТОРА, в което се фиксира датата на плащане и начинът на описване на основанието за плащане. При плащане на цените по банков път, плащането се счита за извършено от датата на постъпване на сумите по сметката на ОПЕРАТОРА:

Банка ОББ АД, клон Габрово,

BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG76UBBS80021051031914 в лева.

Постъпилите суми погасяват най-старото задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯ;

31.3. Безкасово или чрез системи за електронни разплащания - когато и където е приложимо;

32. Всички суми за предоставяне на услуги се заплащат е зависимост от техния вид и специфика по цени и условия, съгласно действащия ценоразпис на ОПЕРАТОРА. Неполучаването на фактура не освобождава ПОТРЕБИТЕЛЯ от задължението му по т.21.13 от настоящите Общи условия.

33. ОПЕРАТОРЪТ издава индивидуален документ на ПОТРЕБИТЕЛЯ за получено плащане по различните видове цени при всяка от използваните форми на разплащане.

34. ОПЕРАТОРЪТ определя и променя едностранно цените за предоставяните услуга по реда на ЗЕС и актовете за прилагането му.

34.1. ОПЕРАТОРЪТ си запазва правото при рекламни кампании и по своя преценка да предоставя едностранно, по изключение и временно, отстъпки от цените за предлаганите електронни съобщителни услуга на компактни групи от ПОТРЕБИТЕЛИ в обособени райони. Условията на ползване на отстъпките се публикуват в сайта на ОПЕРАТОРА и се поставят на достъпни места в офисите. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, който отговаря на условията, може да се възползва от публично обявените отстъпки. Предоставените временно отстъпки не изменят действащата ценова листа на ОПЕРАТОРА до изменението й по предвидения ред;

35. ОПЕРАТОРЪТ прави публична ценовата листа за предоставяните от него услуги в срок от 7 (седем) дни преди датата на влизането й в сила, чрез поставянето й на общодостъпни места на територията, на която предоставя услугите си, включително всички свои офиси.

 

РАЗДЕЛ XII

Продължаване и прекратяване на договора за услуга

 

36. Договорът за услуга, сключен между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА, се продължава автоматично за същия срок, в случай че никоя от страните не уведоми писмено другата страна в 30 (тридесет) дневен срок преди изтичане на определения в договора за услуга срок, че желае да прекрати договора за услуги.

37. Договорът за услуга между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА се прекратява:

37.1. В срока, регламентиран е договора или при взаимно съгласие, изразено писмено от страните;

37.2. Едностранно от ПОТРЕБИТЕЛЯ, съгласно т.20.6 от тези Общи условия;

37.3. Едностранно, с 3 (три) дневно предизвестие от ОПЕРАТОРА в случай на неплащане на цените по т.30.1, т.30.2, т.30.3, т.30.4 и т.30.5 от тези Общи условия от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в срок до 48 (четиридесет и осем) часа след падежа на плащането или при неизпълнение на задълженията му по т.21.5;

37.4. Едностранно, без предизвестие от ОПЕРАТОРА, при неизпълнение на задълженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ по т.21.6, т.21.7, т.21.8, т.21.28, т.21.29, т.21.30 и т.21.31 и при хипотезата по т.10.12 от тази Общи условия;

37.5. Незабавно, при настъпване на обстоятелства на непреодолима сила;

37.6. Незабавно, по силата на акт на компетентен държавен орган;

37.7. Незабавно, при заличаване на регистрацията на ОПЕРАТОРА по общата лицензия;

37.8. При смяна собствеността на имот и/или след получаване на уведомление по т.21.16.2, като прекратяването на договора се осъществява по реда на т.20.6 от настоящите Общи условия;

37.9 При прекратяване на ДОГОВОРА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи на ОПЕРАТОРА сумата от стойността на всички разходи, които са били или са останали за сметка на ОПЕРАТОРА при сключване на ДОГОВОРА, както и в периода на неговата валидност. Същите могат да бъдат, но не се ограничават до: материали по инсталация и поддръжка на услугата, устройства, отстъпки и т.н.

 

РАЗДЕЛ XIII

Обезщетяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при неспазване от страна на ОПЕРАТОРА на договорените задължения

 

38. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право на обезщетение при неизпълнение от страна на ОПЕРАТОРА на договорените задължения.

39. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ реализират правото си по т.38 като подават до ОПЕРАТОРА жалби и рекламации.

40. Отговорността на ОПЕРАТОРА се реализира при условията и по реда на раздел VI от настоящите Общи условия.

 

РАЗДЕЛ XIV

Решаване на спорове

 

41. Споровете между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.

42. Дейността на ОПЕРАТОРА попада в обхвата на дейност на Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на електронните съобщения – адрес: гр. Габрово, ул. Брянска №30, ет.4, стая 5, интернет страница www.kzp.bg. Ако спор, отнесен към ОПЕРАТОРА, не е разрешен, абонатът може да потърси съдействие от помирителната комисия.

 

РАЗДЕЛ XV

Изменения и допълнения на Общите условия

 

43. ОПЕРАТОРЪТ може да внася промени в Общите условия по предложение на ПОТРЕБИТЕЛИ или по своя инициатива - при въвеждане на нови услуги или по друга причини.

44. ОПЕРАТОРЪТ прави публични Общите условия в 30 (тридесет) дневен срок преди влизането им в сила.

45. ОПЕРАТОРЪТ прави Общите условия публични за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си, като ги поставя на подходящи общодостъпни места, включително във всяка своя служба, на територията на която предоставя услугите и осигурява достъп до тях при сключване на договора.

46. Тези Общи условия се прилагат и за заварените ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие, освен за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, за които изрично не е упоменато обратно. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да съобщи на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по заварен договор за тези Общи условия, като им даде 7 (седем) дневен срок за отхвърлянето им. Ако в посочения срок, ПОТРЕБИТЕЛ по заварен договор не е заявил писмено, че отхвърля Общите условия, същите се считат за приети.

 

РАЗДЕЛ XVI

Приложим закон

 

47. По въпроси, неуредени от настоящите Общи условия и договора за услуга, приложение ще намират разпоредбите на действащото българско законодателство.

 

РАЗДЕЛ XVII

Определения

 

48. По смисъла на тези Общи условия, използваните в тях термини ще имат следното значение:

48.1. ПРЕНОС НА ЛОКАЛЕН СЕЛИЩЕН ТРАФИК е услуга за пренос на данни, състояща се в осигуряване на некомутируема връзка между мрежата на ОПЕРАТОРА и точка за достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ и транспортиране на IP пакети в рамките на едно и също населено място;

48.2. ПРЕНОС НА НАЦИОНАЛЕН ТРАФИК е услуга за пренос на данни, състояща се в осигуряване на некомутируема връзка между мрежата на ОПЕРАТОРА и точка за достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ и транспортиране на IP пакети на територията на Република България;

48.3. ПРЕНОС НА МЕЖДУНАРОДЕН ИНТЕРНЕТ ТРАФИК е услуга за пренос на данни, състояща се в осигуряване на некомутируема връзка между мрежата на ОПЕРАТОРА и точка за достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ и осигуряване на достъп до световната Интернет мрежа;

48.4. МРЕЖА НА ОПЕРАТОРА е далекосъобщителната мрежа на оператора, използвана за пренос на данни, включваща съвкупност от преносни съоръжения и когато е необходимо комуникационни съоръжения и други ресурси, които дават възможност за осъществяване на далекосъобщения;

48.5. НЕПРАВОМЕРНИ ДЕЙСТВИЯ са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на “троянски коне” (trojan horses) или предизвикване инсталация на вируси (virus), системи за отдалечен контрол и за следене на чужда информация (sniff), смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна;

48.6. ВЪНШНИ ПРИЧИНИ:

48.6.1. извьнредни обстоятелства - природни бедствия, пожари, наводнения, земетресения и т.н.;

48.6.2. причини, независещи от ОПЕРАТОРА - откраднати кабели, прекъсване на електрозахранването в района и т.н.;

48.7. КРАЙНО УСТРОЙСТВО: устройство, предназначено за пряко или непряко свързване към крайна точка на обществената мрежа за електронни съобщения за предаване, пренасяне, обработка или приемане на информация, с оценено съответствие, което е пуснато на пазара, съгласно действащото законодателство, и с което трябва да разполага ПОТРЕБИТЕЛЯТ, за да използва предоставяните чрез МРЕЖАТА услуги;

48.7.1. Оценено съответствие и пуснати на пазара, съгласно действащите нормативни актове означава, че радиосъоръжението е с оценено съответствие, съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (публ. ДВ, бр.79, 2002 г., в сила от 12.09.2002 г.). Пуснатите на пазара устройства са съпроводени с декларация за съответствие на производителя/вносителя и трябва да имат българска маркировка за съответствие „Со” и съответните означения. Допустимо е означенията да са върху опаковката или съпровождащите крайното устройство документи – тип устройство, модел, производител/вносител, фабричен номер, означение за използване по предназначение.

 

РАЗДЕЛ XVIII

Дефиниции и допълнителни условия

 

49. В договора страните се идентифицират, както следва:

49.1. ОПЕРАТОР - с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, съдебна регистрация, лицето представляващо ОПЕРАТОРА, ЕИК по БУЛСТАТ и банкова сметка;

49.2. ПОТРЕБИТЕЛ:

49.2.1. Физическо лице - с име и ЕГН по документи за самоличност, адрес за кореспонденция, а при необходимост и документ за представителна власт (нотариално заверено пълномощно, съдебно решение и др.);

49.2.2. Едноличен търговец - с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, ЕИК по БУЛСТАТ и лицето, което го представлява;

49.2.3. Юридическо лице - с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, ЕИК по БУЛСТАТ и лицето, което го представлява;

49.3. При сключване на договорите за услуга, лицата по т.49.2.2 и т.49.2.3 от настоящите Общи условия предоставят копия от гореописаните документи, както и от съдебно решение за актуално състояние (със срок на валидност шест месеца от датата на издаването му) или с друг еквивалентен документ, ако юридическото лице не е вписано в съдебен регистър;

50. Страните нямат право да разпространяват или да допускат разпространяване на информация или да правят публично достояние факти или обстоятелства, технологични знания и know-how, касаещи предоставяните услуги, условия или плащания по договора, без предварително изрично писмено разрешение от другата страна, относно фактите, които могат да се направят достояние на трети лица.

51. Предвидените в договора между страните и настоящите Общи условия писмени изявления, съобщения и уведомявания се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, и в други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в информационната система на адресата, без за това да е необходимо изрично потвърждаване.

51.1. Срокът на предизвестията започва да тече от момента на получаването им от страната по договора, към която са отправени при спазване на разпоредбите на Гражданско процесуалния кодекс;

51.2. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не в уведомил ОПЕРАТОРА за промяна на адреса си за кореспонденция, счита се, че предизвестията са редовно връчени, ако са изпратени на посочения в договора адрес;

52. Личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които при сключването на индивидуалния договор стават достояние на ОПЕРАТОРА, се съхраняват от последния при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за далекосъобщенията. Целта на съхранението е възможността за индивидуализиране на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и контактуване с тях в рамките на договорното правоотношение, както и за целите, посочени в чл.202 от Закона за далекосъобщенията. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп и поправка на своите лични данни. Правото се упражнява лично или посредством пълномощник с нотариално заверен подпис на пълномощното в офисите на ОПЕРАТОРА.

53. Нищожността на някоя клауза от настоящите Общи условия няма да влече нищожност на друга негова клауза или на договора като цяло. Недействителните клаузи ще бъдат заместени от повелителните разпоредби на закона и обичаите в практиката.

Адреси:

гр. Габрово 5300
ул. Стефан Караджа №21
e-mail: office@unicsbg.net

гр. Трявна 5350
ул. Ангел Кънчев №85
e-mail: office-tr@unicsbg.net

Телефони за връзка:

гр. Габрово
Тел: 066 80 31 34
GSM: 0888 923 775
Fax: 066 80 92 91
GSM Gateway: 0888 143 021

гр. Трявна
Тел: 0677 6 68 48
GSM: 0887 644 656

Работно време:

Техническа поддръжка:
делнични дни: 09:00 ч. - 20:00 ч.
събота и неделя: 09:00 ч. - 18:00 ч.

Каси:
делнични дни: 08:00 ч. - 19:00 ч.
събота: 09:00 ч. - 14:00 ч.
неделя: почивен ден