телефон066 80 31 34

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за предоставяне на достъп до и/или съвместно ползване на физическата инфраструктура на УНИКС ЕООД, включително и до нейни елементи и съоръжения за разполагане

 

Раздел І. Общи положения

 

1. Настоящите Общи условия между УНИКС ЕООД, ЕИК: 107522258, адрес на регистрация: гр. Габрово, ул. Христо Ботев №14, адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул. Стефан Караджа №2, ет.2, телефон за контакт: 066/803134, е-мейл адрес: office@unicsbg.net, клиентска страница http://unicsbg.net, наричано за кратко УНИКС, в качеството му на мрежов оператор, предоставящ електронно съобщителни услуги, чрез своя електронно съобщителна мрежа и съответно изградена физическа инфраструктура, от една страна, и друга страна, оператор на електронно съобщителна мрежа, наричан по-долу за краткост ОПЕРАТОР, или заедно наричани СТРАНИТЕ, уреждат условията и реда за предоставяне на достъп до и/или съвместно ползване на физическата инфраструктура на УНИКС, включително и до нейни елементи и съоръжения за разполагане.

2. Тези Общи условия са задължителни за УНИКС и ОПЕРАТОРА и са неразделна част от договора, сключен между тях.

2.1. С приемане на тези Общи условия, ОПЕРАТОРА се счита за информиран и дава изричното си съгласие, че данните, които предоставя или е предоставил са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и могат да бъдат използвани при сключването на индивидуален договор.

 

Раздел ІІ.Определения и понятия

 

При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия, използваните изрази ще имат следното значение:

3. Мрежов оператор е УНИКС, предоставящ електронно съобщителни услуги, чрез своя електронно съобщителна мрежа и съответно изградена физическа инфраструктура, включително и до нейни елементи и съоръжения за разполагане, съгласно легалната дефиниция, съдържаща се в т.3 от Допълнителните разпоредби на Закона за електронно съобщителните мрежи и физическата инфраструктура /ЗЕСМФИ/;

4. Оператор на електронно съобщителна мрежа или ОПЕРАТОР е: предприятие, предоставящо или което има право да предоставя обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги; или оператор на електронна съобщителна мрежа за нуждите на държавното управление;

5. Електронно съобщителна мрежа е съвкупност от преносни съоръжения и при необходимост съоръжения за комутация и/или маршрутизация и други ресурси, включително неактивни мрежови елементи, които позволяват пренос на сигнали посредством проводник, радио, оптични или други електромагнитни способи, фиксирани (с комутация на канали или с пакетна комутация, включително интернет), кабелни електронни съобщителни мрежи за разпространение на радио- и телевизионни програми, независимо от вида на пренасяната информация;

6. Физическа инфраструктура е физическата инфраструктура на УНИКС, включваща всеки елемент от неговата мрежа, който е предназначен за разполагане на други елементи от електронно съобщителна мрежа, без самият той да се превръща в активен елемент от мрежата, като HDPE тръби и шахти. Кабелите, включително тъмните оптични влакна, не съставляват физическа инфраструктура по смисъла на тези Общи условия.

7. ЗЕСМФИ е Закон за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура;

8. Защитна тръба е тръба от стомана, защитена срещу корозия, от полиетилен с висока плътност (High Density Polyethylene - HDPE), бетон или друг подходящ материал, която се полага в изкоп и е предназначена за осигуряване на допълнителна механична и/или електрическа защита на изтегления в нея кабел;

9. Кабелна шахта е съоръжение, осигуряващо подземно затворено пространство с изход към повърхността, предназначена за достъп до съобщителните кабели при изтегляне, монтаж, ремонт и поддържане;

10. Муфа е елемент, осигуряващ защита на съединението на два или повече съобщителни кабела срещу въздействията на околната среда;

 

Раздел ІII. Предмет на дейност

 

11. УНИКС, при условие, че е налице съществуваща физическа и техническа възможност за това, при спазване на настоящите Общи условия и клаузите на индивидуален договор, сключен в писмена форма, предоставя възмездно услуги свързани с достъп до /или съвместно ползване на физическата си инфраструктура, включително и до нейни елементи и съоръжения, с цел разполагане, използване и поддържане на електронно съобщителни мрежи на съответния ОПЕРАТОР – страна по индивидуалния договор, срещу задължение за заплащане на определени цени за съответната услуга.

12. Услугите, предмет на настоящите Общи условия са посочени в Приложение №1 – Видове услуги към последните и се специфицират в индивидуалния договор, а установените от УНИКС цени на услугите, дължими от съответния ОПЕРАТОР – страна по индивидуален договор, са установени в Приложение №2 – Ценови условия.

13. Услугите, предмет на настоящите Общи условия, съответно индивидуален договор, се предоставят при спазване на установените от УНИКС – технически изисквания, физическа възможност, начини на разполагане, изисквания за качество и безопасност, както и ограничения, описани подробно в Приложение №3 към настоящите Общи условия.

14. Предоставянето на достъп до физическата инфраструктура на УНИКС не създава права на съсобственост върху същата за ОПЕРАТОРА, нито върху мрежата или върху друго имущество на УНИКС, както и не поражда сервитутни права за съответния ОПЕРАТОР – страна по индивидуалния договор.

15. От своя страна УНИКС не придобива право на собственост върху разположените в неговата физическа инфраструктура мрежа на друг ОПЕРАТОР – страна по индивидуален договор, освен, ако е уговорено друго между СТРАНИТЕ в последния.

 

Раздел IV. Условия за достъп до и/или съвместно ползване на физическата инфраструктура

 

16. УНИКС предоставя достъп до и/или съвместно ползване на физическата си инфраструктура въз основа на обосновано писмено заявление от ОПЕРАТОР на електронна съобщителна мрежа, изходящо от лице с надлежна представителна власт. Образецът на заявлението се определя с Наредбата по чл. 5, ал. 4. от ЗЕСМФИ.

17. УНИКС уведомява заявителя за констатираните непълноти в заявлението в 14-дневен срок от получаването му в деловодството на дружеството на горепосочения административен адрес.

18. УНИКС сключва писмен договор за достъп и/или съвместно ползване на съответната физическа инфраструктура, при установените отнапред: цени, технически изисквания, физическа възможност, начини на разполагане, изисквания за качество и безопасност, както и ограничения, със заявителя, в срок до един месец, считано от датата на получаване на писменото заявление или от момента на отстраняването на нередностите му, освен ако:

18.1. е налице, някое от следващите, изброени обстоятелства:

18.1.1. липса на техническа възможност физическата инфраструктура на УНИКС да приеме елементите на физическа инфраструктура и/или електронно съобщителната мрежа на ОПЕРАТОРА, в зависимост от установените от УНИКС технически изисквания и ограничения в Приложение №3;

18.1.2. липса на физическа възможност за разполагане на елементите на физическа инфраструктура и/или електронно съобщителната мрежа, във връзка с които се иска предоставяне на достъп и/или съвместно ползване, в зависимост от установените от УНИКС изисквания и ограничения в Приложение №3;

18.1.3. необходимост от резервиране на капацитет за собствени нужди на УНИКС, в зависимост от установените критерии в Приложение №3;

18.1.4. съображения за безопасност или защита на общественото здраве, в зависимост от установените критерии от УНИКС в Приложение №3;

18.1.5. потенциална заплаха за нарушаване на целостта и сигурността на всяка една мрежа, включително на критичната инфраструктура, определена съгласно наредбата по чл. 8, т.а от Закона за защита при бедствия;

18.1.6. риск от възникване на сериозни смущения в работата на мрежата на УНИКС и в някоя от предоставяните чрез нея електронно съобщителни услуги на трети лица.

18.2. или възможностите за ползването на съответната физическа инфраструктура - обект на съответното заявление, са ограничени.

19. В случаите на т.18.1. от настоящия раздел УНИКС има право да откаже достъп и/или съвместно ползване на физическата инфраструктура, като за целта изпраща до ОПЕРАТОРА мотивиран писмен отказ за сключване на индивидуален договор, в едномесечен срок от постъпване на заявлението, респективно в едномесечен срок от отстраняване на нередностите на последното.

20. В случаите на т.18.2. от настоящия раздел УНИКС ще процедира своевременно, спазвайки разпоредбите на чл.20, ал.4 и следващите от ЗЕСМФИ.

21. За извършване на дейности по разполагане на електронно съобщителна мрежа във физическата инфраструктура на УНИКС, ОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави пред мрежовия оператор проект отговарящ на изискванията на чл.52 от ЗЕСМФИ, за съгласуване от последния, в срок от 30 /тридесет/ дни от дата на сключване на индивидуалния договор. УНИКС съгласува проекта или отказва съгласуване на последния в срок от 30 /тридесет/ дни от предоставянето му от страна на ОПЕРАТОРА. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да извърши фактическите действия по разполагане – предмет на съгласувания от УНИКС проект и индивидуален договор, в срок от 30 работни дни от съгласуването на проекта. При неспазване на срока за изпълнение, по предходното изречение, съгласуването на проекта, извършено от мрежовия оператор, губи автоматично своето действие и проектът подлежи задължително на ново съгласуване от страна на УНИКС, като условие за законосъобразно извършване на планираните дейности по разполагане на мрежа във физическата инфраструктура на мрежовия оператор.

22. ОПЕРАТОРЪТ – страна по сключен индивидуален договор, както и упълномощени от него лица, преминали през необходимия начален инструктаж за безопасност на труда, имат право на достъп до физическата инфраструктура на УНИКС за извършване на дейности по разполагане, поддръжка и използване на електронни съобщителни мрежи, единствено при стриктно спазване на приложимите законови и подзаконови разпоредби, и настоящите Общи условия, и клаузите на сключения между СТРАНИТЕ индивидуален договор. ОПЕРАТОРЪТ – страна по сключен индивидуален договор, е длъжен да уведоми УНИКС, най-късно 7 /седем/ дни преди започването на всяка една дейност, освен ако в специален закон не е предвидено друго. С уведомлението, ОПЕРАТОРЪТ посочва физическата инфраструктура /трасето/, която ще бъде в обхвата на планираните предстоящи дейности, техния вид, датата на съгласуване на проекта от страна на УНИКС, когато такъв е бил необходим за законосъобразно извършване на съответните дейности по разполагане на мрежата, лицата, на които ОПЕРАТОРЪТ е възложил изпълнението на конкретната дейност, планиран срок за изпълнение на дейностите, съответно съобразен с настоящите Общи условия и възможни рискове от нанасяне на вреди на други мрежи  и физическа инфраструктура на мрежовия оператор или на друг оператор, ползващ същата физическа инфраструктура. С изключение на разпоредбата на следващата т.23 от настоящия раздел, осъществяването на достъп и фактическото започване на съответните дейности, за които ОПЕРАТОРЪТ е уведомил надлежно УНИКС, съобразно предходните изречения на ОПЕРАТОРА, респективно на негови работници, служители или други лица, действащи по негово възлагане до/във физическата инфраструктура на УНИКС, следва да бъде извършено задължително в присъствието на служител или представител на мрежовия оператор. Завършването на съответните дейности по разполагане и съответствието им с настоящите Общи условия, договора и приложимото законодателство, задължително следва да бъде констатирано с протокол, със съдържанието по чл.53 от ЗЕСМФИ, подписан без забележки от УНИКС от една страна, съответно от друга страна без забележки от ОПЕРАТОРА, лицето, изработило проекта по чл.52, ал.1, т.1 от ЗЕСМФИ, лицето, изготвило становището по чл.52, ал.1, т.2 от ЗЕСМФИ и лицата, извършили инсталационните работи, освен ако същите са извършени от работници на ОПЕРАТОРА.

23. В случай на прекъсване в работата на електронната съобщителна мрежа на ОПЕРАТОРА, причинено от непредвидими или непреодолими събития, когато се налага предприемане на незабавни действия и срокът по т.23 от настоящия раздел, не може да бъде спазен, уведомяването на УНИКС се извършва във възможно най-кратък срок, преди или веднага след отстраняването на аварията или на прекъсването. В тези случаи присъствието на служител или представител на УНИКС не е предпоставка за правомерното започване и завършване на действията по отстраняване на аварията или на прекъсването от страна на ОПЕРАТОРА. Във всеки един случай обаче, извършването на работите по отстраняване на аварията следва да бъде съобразено с разпоредбите на настоящите Общи условия и съответните нормативни разпоредби, регламентиращи: изграждането и поддържането на електронно съобщителни мрежи, спазването на изискванията за безопасност, и при пълно възстановяване на евентуално нанесените вреди на мрежата и инфраструктурата на УНИКС.

 

Раздел V. Задължения и отговорност на ОПЕРАТОРА

 

24. При извършване на съответните дейности, ОПЕРАТОРЪТ - страна по индивидуален договор, освен всичко друго, установено в настоящите Общи условия и индивидуалния договор, е длъжен:

24.1. Да уведоми УНИКС при започване и завършване на дейностите, съобразно т.22, раздел ІV;

24.2. Да съдейства на УНИКС при подписване на констативните протоколи по т.22, раздел ІV;

24.3. Да спазва всички правила и норми, отнасящи се за проектирането, съгласуването, разрешаването и изграждането на електронно съобщителни мрежи и съответната физическа инфраструктура, установени със закон или подзаконов нормативен акт;

24.4. Да влага материали, отговарящи на съответните приложими стандарти и установените съществени нормативни изисквания за това;

24.5. Да спазва установените норми за безопасност на труда, здравословни и безопасни            условия на труд и пожарна безопасност за съответния вид дейности;

24.6. Да спазва установените от УНИКС технически изисквания, начини  на разполагане и ограничения, описани в Приложение №3, както и настоящите Общи условия;

24.7. Да полага дължимата грижа при извършване на дейности, с цел да не допуска увреждане на мрежите и физическата инфраструктура на УНИКС и/или на трети лица /други оператори/;

24.8. Да изпълнява без неоснователно забавяне, задължителните указания на УНИКС при техническо или нормативно несъответствие на съответната електронно съобщителната мрежа или елементи от нея, разположена в/на/върху инфраструктурата на УНИКС;

24.9. Да предоставя при поискване съдействие на УНИКС за извършване на огледи и прегледи на място на електронно съобщителна мрежа, разположена в/на/върху физическа инфраструктура на УНИКС;

24.10. Да предоставя при поискване съответната проектна, техническа и друга документация, установяваща съответствието на дадена електронно съобщителна мрежа, разположена в/на/върху физическа инфраструктура на УНИКС, съответстваща с нормативните изисквания, настоящите Общи условия и индивидуалния договор;

24.11. Да демонтира и премахва без неоснователно забавяне и изцяло за своя сметка своите електронно съобщителни мрежи и/или елементи от тях, намиращи се в/на/върху инфраструктурата на УНИКС, когато е налице някое от основанията - посочени в настоящите Общи условия или в ЗЕСМФИ;

24.12. Да заплаща точно дължимото възнаграждение на УНИКС за предоставените услуги, в срок от 3 дни от получаване на фактура, съобразно т.26, раздел VІ;

24.13. Да изпълнява всички останали задължения, които приложим нормативен акт или индивидуален, или общ административен акт му налагат, в качеството му на ОПЕРАТОР на електронно съобщителни мрежи;

24.14. ОПЕРАТОРЪТ – страна по индивидуален договор и собственик на електронна съобщителна мрежа, разположена в/на/върху физическа инфраструктура на УНИКС е неограничено имуществено отговорен за вредите причинени на мрежовия оператор, в резултат на извършените дейности, по разполагане и/или поддържане и/или използване на електронна съобщителна мрежа, при нарушение и/или неизпълнение на:

24.14.1. ЗЕСМФИ и подзаконовите актове по неговото прилагане;

24.14.2. Общите и специалните закони и подзаконови нормативни актове, регламентиращи: проектирането, съгласуването, изграждането на електронно съобщителни мрежи и/или тяхната поддръжка и/или тяхната експлоатация;

24.14.3. Настоящите Общи условия и/или индивидуалния договор;

24.15. ОПЕРАТОРЪТ отговаря по т.24.14 от настоящия раздел към УНИКС и в случаите, когато нарушението и/или неизпълнението е извършено от лица, на които първият е възложил /формално или не/ извършване на дейности по повод упражняване на права или изпълнение на задължения по сключения индивидуален договор и/или съвместно използване.

 

Раздел VІ. Задължения и отговорност на УНИКС

 

25. УНИКС се задължава да предостави на ОПЕРАТОРА достъп до и/или съвместно ползване на своя физическа инфраструктура, при условията на настоящите Общи условия и подписания индивидуален договор в разумни срокове, без необосновано забавяне.

26. За дължимото възнаграждение УНИКС издава фактура и своевременно я изпраща на ОПЕРАТОРА чрез електронна поща – посочена в индивидуалния договор.

27. Съвместното ползване – предмет на индивидуален договор, не ще ограничава правото на УНИКС да осъществява свободно инвестиционни инициативи и намерения, свързани с притежаваната от него физическа инфраструктура по предвидения със закона ред и водещи до нейното премахване или преместване.

28. Преди упражняване на правото по т.27 от настоящия раздел, УНИКС уведомява ОПЕРАТОРА на електронни съобщителни мрежи, с който е сключил договор за достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура, предварително за своите инвестиционни намерения, свързани с тази инфраструктура, в подходящ срок преди началото на изпълнение на строителните и монтажните работи, който срок не може да бъде по-кратък от 6 месеца, освен ако:

28.1. Бързото осъществяване на намеренията на УНИКС е необходимо, за да бъде гарантирана целостта и сигурността на неговата мрежа, както и непрекъснатостта и качеството на предоставяните чрез нея електронно съобщителни услуги;

28.2. Инвестиционната инициатива е свързана с изпълнение на задължение, произтичащо от административен или общ нормативен акт, или разпореждане, постановени от орган на съответната власт;

28.3. Спазването на установения минимален срок по т.28, би довело до значителни имуществени вреди и/или пропуснати ползи за УНИКС;

29. С уведомлението по т.28 от настоящия раздел, УНИКС предлага на ОПЕРАТОРА разполагане на електронните съобщителни мрежи в друга налична или бъдеща физическа инфраструктура в района, ако такава съществува или предстои да бъде изградена.

29.1. В случай че ОПЕРАТОРЪТ на електронна съобщителна мрежа е съгласен с предложението за преместване, разходите по преместване на електронната съобщителна мрежа или по нейното разполагане в друга физическа инфраструктура на УНИКС се поемат от ОПЕРАТОРА на електронна съобщителна мрежа, с изключение на разходите за съгласуване на проекта по чл. 52 от ЗЕСМФИ, които са за сметка на УНИКС.

29.2. Когато ОПЕРАТОРЪТ на електронна съобщителна мрежа не е съгласен с предложението УНИКС по т.29 от настоящия раздел и не е уговорено друго, ОПЕРАТОРЪТ може да продължи да ползва физическата инфраструктура до нейното фактическо премахване или преместване.

29.3. В предходните случаи индивидуалният договор се прекратява по право в частта му, относно премахнатата или преместена инфраструктура от момента на преместването й, съответно премахването й, без да се дължи обезщетение за прекратяването на договора в съответната му част. В случаите на т.29 СТРАНИТЕ сключват съответно нов индивидуален договор при наличие на установените в тези Общи условия предпоставки.

30. При спазване на приложимото действащо законодателство УНИКС или лицата, на които последното е възложило съответното изпълнение, имат право да извършват дейности по ремонт, поддръжка, разширяване, подмяна на физическата му инфраструктура, след като съобщят за това на ОПЕРАТОРА на електронни съобщителни мрежи, който е разположил елементи на електронни съобщителни мрежи в тази физическа инфраструктура.

31. Съобщението по т.30 от настоящия раздел може да бъде направено по електронна поща, телефон или по друг подходящ начин, посочени в индивидуалния договор. Съобщението трябва да е отправено в разумен срок преди започване на съответните дейности.

32. УНИКС носи отговорност за вредите, причинени на ОПЕРАТОРА на електронна съобщителна мрежа, в случай че не е изпълнил задължението си по т.30 и т.31 от настоящия раздел.

33. При аварийна ситуация, чието отстраняване налага увреждане на електронна съобщителна мрежа на ОПЕРАТОР – страна по индивидуален договор, УНИКС има право да пристъпи към отстраняване на аварията, след като уведоми предварително ОПЕРАТОРА на електронната съобщителна мрежа преди започване на работа по отстраняване с покана да бъде изпратен представител на ОПЕРАТОРА.

34. Съобщението за аварийната ситуация по т.33 от настоящия раздел може да се направи по електронна поща, телефон или по друг подходящ начин. При неявяване на представител от страна на ОПЕРАТОРА или при отказ на представителя да окаже необходимото съдействие, УНИКС има право при отстраняването на аварията временно да отстрани или да прекъсне електронната съобщителна мрежа на ОПЕРАТОРА, в случай че не е възможно отстраняването на аварията да бъде извършено по друг начин, при полагане на дължимата грижа. За отстраняването се съставя констативен протокол от двама служители на УНИКС, който се връчва на ОПЕРАТОРА на електронната съобщителна мрежа в срок от три дни след отстраняването на аварията.

35. При неотложни случаи по т.33 от настоящия раздел, при които е необходимо да се предприемат незабавни и неотложни действия с оглед на осигуряването на безопасността  и  общественото здраве или за опазване на човешки живот, или предотвратяване на значителни имуществени вреди, съобщаването се извършва във възможно най-кратък срок след отстраняването на аварията.

36. УНИКС не дължи обезщетение на ОПЕРАТОРА на електронна съобщителна мрежа за нанесените вреди при или по повод дейностите по т.33 от настоящия раздел, освен ако:

36.1. При отстраняването на аварията от страна на УНИКС е било възможно вредите да бъдат избегнати при полагане на дължимата грижа за това;

36.2. УНИКС не е уведомил предварително ОПЕРАТОРА на електронна съобщителна мрежа, когато това е било задължително или е пристъпил към отстраняване на аварията преди изтичането на срока за явяване на представител на ОПЕРАТОРА на електронна съобщителна мрежа.

37. В случаите на отстраняване или прекъсване на електронна съобщителна мрежа от УНИКС, с изключение на случаите по т.36.1 и т.36.2 от настоящия раздел, възстановяването на засегнатата мрежа в първоначалното й функционално състояние се извършва изцяло от и за сметка на ОПЕРАТОРА, освен ако СТРАНИТЕ не са уговорили друго в индивидуалния договор.

38. УНИКС, в чиято физическа инфраструктура е разположена електронна съобщителна мрежа на ОПЕРАТОР на електронна съобщителна мрежа, не отговаря за вреди, причинени на ОПЕРАТОРА или на трети лица при или при/по повод на разполагането и/или поддържането и/или използването на електронната съобщителна мрежа, освен ако мрежовият оператор с поведението си е допринесъл за настъпването им.

 

Раздел VІІ. Указания от страна на УНИКС при констатиране на несъответствие

 

39. УНИКС има право да отправи до ОПЕРАТОРА – страна по индивидуалния договор, указания в случай на несъответствие на разположените електронно съобщителни мрежи от страна на ОПЕРАТОРА с установените в настоящите Общи условия норми и в частност с установените в Приложение №3 технически изисквания и/или начини на разполагане и/или изисквания за качество и безопасност, и/или съответните ограничения; или в несъответствие с установените правила и норми при изграждане на електронно съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, както и в случаи, при които за съответно извършените дейности по разполагане не е подписан констативен протокол съгласно т.22, раздел IV на настоящите Общи условия или последният е подписан със забележки от страна на мрежовия оператор, и/или съответния проектант и/или съответното лице дало становище.

40. Правомерните указания на УНИКС са безусловно задължителни за ОПЕРАТОРА. Неизпълнението на същите в указания срок е основание за разваляне на сключения индивидуален договор с произтичащите от това последици.

41. В случай на т.39 от настоящия раздел УНИКС изпраща до ОПЕРАТОРА уведомление, в което се описва несъответствието и съответните указания за отстраняването му. Към уведомлението могат да бъдат приложени и фотографски заснети обекти или други доказателства.

42. ОПЕРАТОРЪТ е длъжен в срок от 48 часа да отговори на УНИКС по така изпратеното му уведомление.

43. В случай на уведомление и неизпълнени указания от страна на ОПЕРАТОРА, УНИКС има право да ограничи достъпа на последния и/или съвместното ползване на физическата си инфраструктура, до отстраняване на несъответствието или да развали едностранно индивидуалния договор без да изпраща покана с допълнителен срок за изпълнение на дадените преди това указания.

44. ОПЕРАТОРЪТ е този, който носи тежестта да установи пред УНИКС последвалото отстраняване на несъответствието, изпълнението на указанията и привеждане на мрежата си в съответствие с договора, Общите условия и приложимите законови и подзаконови актове, за да получи отново пълен достъп и/или съвместно ползване на физическата инфраструктура на УНИКС.

 

Раздел VІІІ. Основания за прекратяване на индивидуалния договор

 

45. Освен в изрично предвидените с настоящите Общи условия случаи, индивидуалният договор между УНИКС и ОПЕРАТОРА се прекратява:

45.1. При изтичане на уговорения срок на действие на договора;

45.2. С едностранно писмено предизвестие, отправено от едната страна и получено от другата в срок от 3 /три/ месеца чрез електронна поща;

45.3. В тридневен срок, с прекратяване на договора при неизпълнение на задължение по същия и/или задължение по настоящите Общи условия, чрез едностранно писмено уведомление, изпратено по електронна поща с покана за точно изпълнение от изправната страна до неизправната;

45.4. При загубване на качеството на мрежов оператор или ОПЕРАТОР на съответната страна;

45.5. При обявяване в несъстоятелност на някоя от СТРАНИТЕ по индивидуалния договор;

45.6. По взаимно съгласие между СТРАНИТЕ, изразено в писмена форма;

45.7. При прекратяване на дейността на една от СТРАНИТЕ, независимо от наличие или липса на производство по ликвидация;

 

Раздел ІХ. Процедури по премахване на електронно съобщителни мрежи

 

46. Относно условията и редът за премахване на електронно съобщителни мрежи на ОПЕРАТОР разположени в/на/върху физическа инфраструктура на УНИКС се прилагат съответно разпоредбите от чл.64 до чл.68 от ЗЕСМФИ и съответно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗЕСМФИ.

 

Раздел Х. Решаване на спорове

 

47. Споровете между СТРАНИТЕ по договора, визирани в Глава осма, чл.81, ал.1 от ЗЕСМФИ, се разрешават от Комисия за регулиране на съобщенията /КРС/ гр. София.

48. В случай на спор по т.47, по искане на СТРАНА по договора, КРС може да съдейства и за доброволното решаване на същия, като се прилага процедурата по чл.86 от ЗЕСМФИ.

49. Спорове, между СТРАНИТЕ извън тези по т.47, във връзка с тълкуването, действието, прекратяването на договора, ще бъдат разрешавани пред съответния компетентен съд в Република България.

 

Раздел ХІ. Заключителни разпоредби  

 

50. Настоящите Общи условия и приложенията към тях обвързват ОПЕРАТОРА на електронно съобщителна мрежа, и са приложими към сключения от негово име индивидуален договор с УНИКС, след тяхното изрично приемане от страна на първия.

51. За неуредените въпроси с настоящите Общи условия ще се прилагат съответно разпоредбите на:

51.1. Закон за електронно съобщителните мрежи и физическата инфраструктура /ЗЕСМФИ/;

51.2. Закон за електронните съобщения /ЗЕС/;

51.3. Закон за устройство на територията /ЗУТ/;

51.4. Подзаконови актове по прилагане на изброените закони, други приложими закони и подзаконови актове по тяхното прилагане;

51.5. Правила и норми, отнасящи се към проектирането, съгласуването, разрешаването и изграждането на електронно съобщителни мрежи и съответната физическа инфраструктура, установени с друг закон или подзаконов нормативен акт;

51.6. Съответните задължителни Решения и други актове на Комисията за регулиране на съобщенията, или други административни актове, адресат на които е УНИКС и/или ОПЕРАТОРА – страна по индивидуалния договор;

51.7. Постигнатите между СТРАНИТЕ договорки със сключения помежду им индивидуален договор, доколкото последните не противоречат на изброените нормативни актове.

52. УНИКС си запазва правото да променя едностранно настоящите Общи условия, предоставяните услуги и установените цени на услугите, за което следва да уведоми предварително ОПЕРАТОРА – страна по индивидуален договор, в срок от не по – късно от 30 /тридесет/ дни преди влизане в сила на съответните изменения и/или допълнения. Всяко изменение се публикува на официалната страница на УНИКС http://unicsbg.net.

53. В случаите на т.52 от настоящия раздел и при несъгласие от страна на засегнатия ОПЕРАТОР с промените в Общите условия, същият след уведомяването от страна на УНИКС, може да се откаже незабавно и едностранно от сключения индивидуален договор без имуществени санкции. Упражняването на правото на отказ, не освобождава ОПЕРАТОРА от възникналите и изискуеми до момента на отказа задължения, породени за него от действието на индивидуалния договор, въпреки прекратяването на последния.

54. В случай, че ОПЕРАТОРЪТ не упражни правото си на отказ, съобразно предходната клауза, счита се че същият е приел безусловно измененията в Общите условия, съответно цените и методите на ценообразуване, инициирани от УНИКС.

55. Настоящите Общи условия и съответните приложенията към тях, респективно техните изменения/допълнения, не могат да противоречат на Закона за електронните съобщения /ЗЕС/, ЗЕСМФИ и да ограничават задължения, наложени с актове, приети по тяхното прилагане във връзка с регулиран достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура и на електронни съобщителни мрежи по смисъла на същия закон, на други специални закони и правила, приложими по отношение на физическата инфраструктура на УНИКС.

56. Сключеният индивидуален договор не може да противоречи на настоящите Общи условия. При наличие на противоречие на клаузите от индивидуалния договор с клаузи от настоящите Общи условия, в отношенията между СТРАНИТЕ ще се прилагат съответните приложими разпоредби от настоящите Общи условия, приети от ОПЕРАТОРА, съответно изброените по-горе нормативни, законови и административни актове.

57. Нищожността на някоя клауза от настоящите Общи условия няма да влече нищожност на друга негова клауза или на договора като цяло. Недействителните клаузи ще бъдат заместени от повелителните разпоредби на закона и обичаите в практиката.

 

Приложение №1

 

ВИДОВЕ УСЛУГИ

 

Проучване и набиране на изходни данни по повод подадено заявление за сключване на индивидуален договор за предоставяне на достъп до и/или съвместно ползване на физическата инфраструктура на УНИКС ЕООД, включително и до нейни елементи и съоръжения за разполагане

 

Проучване и съгласуване на проект за извършване на дейности по разполагане на електронно съобщителна мрежа и нейни елементи на друг оператор във физическа инфраструктура на УНИКС ЕООД

 

Съвместно разполагане и ползване на тръбна мрежа и шахти на УНИКС ЕООД

 

Осигуряване на присъствие на квалифициран представител от страна на УНИКС ЕООД при започване и завършване на дейности по достъп до и/или съвместно разполагане и ползване на физическата инфраструктура на УНИКС ЕООД, включително и до нейни елементи и съоръжения за разполагане в рамките на работния ден от 9.00 ч. до 18.00 ч.

 

Услугите, изброени в настоящото Приложение могат да бъдат допълвани или видоизменяни едностранно от УНИКС ЕООД, със съответното изменение и/или допълнение на Общите условия, по редът предвиден в раздел ХІ Заключителни разпоредби.

 

Приложение №2

 

ЦЕНОВИ УСЛОВИЯ

 

УНИКС ЕООД определя цени за извършване на услугите, изброени в Приложение №1,

както следва:

 

Проучване и набиране на изходни данни по повод подадено заявление за сключване на индивидуален договор за предоставяне на достъп до и/или съвместно ползване на физическата инфраструктура на УНИКС ЕООД, включително и до нейни елементи и съоръжения за разполагане

еднократно

50.00 лв.

 

Проучване и съгласуване на проект за извършване на дейности по разполагане на електронно съобщителна мрежа и нейни елементи на друг оператор във физическа инфраструктура на УНИКС ЕООД.

при трасе до 100 м.

еднократно

30.00 лв.

при трасе от 101 м. до 500 м.

еднократно

60.00 лв.

при трасе от 501 м. до 1000 м.

еднократно

120.00 лв.

при трасе от 1001 м. до 2000 м.

еднократно

150.00 лв.

при трасе над 2000 м. – за всеки 1000 м.

еднократно

85.00 лв.

 

Разполагане и ползване на тръбна мрежа и шахти на УНИКС ЕООД за 1 /един/ линеен метър

месечно

0.15 лв.

 

Осигуряване на присъствие на квалифициран представител от страна на УНИКС ЕООД при започване и завършване на дейности по достъп до и/или съвместно разполагане и ползване на физическата инфраструктура на УНИКС ЕООД, включително и до нейни елементи и съоръжения за разполагане за 1 /един/ час в рамките на работния ден от 9.00 ч. до 18.00 ч.

еднократно

12.00 лв.

 

Всички цени са без включен ДДС.

 

УНИКС ЕООД запазва правото си да променя едностранно установените цени при спазване на реда за изменения на Общите условия, съгласно раздел ХІ Заключителни разпоредби.

 

Приложение №3

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКА ВЪЗМОЖНОСТ, НАЧИНИ НА РАЗПОЛАГАНЕ, ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ, ОГРАНИЧЕНИЯ

 

С оглед на вида и структурата на изградената и въведена в експлоатация налична физическа инфраструктура, върху която УНИКС ЕООД има права и чрез която предоставя електронно съобщителни услуги на свои абонати, състояща се от: различни на брой в отделните трасета HDPE тръби с диаметър ø 40 мм. и съответно ø 32 мм., положени подземно, директно в изкопи без изградена канална мрежа; свързващи съоръжения – шахти с размери 60/90/90 и съответно абонатни отклонения; физическата възможност за разполагане в така изброените елементи и съоръжения, като част от мрежата на УНИКС ЕООД; изискванията за качество и безопасност; необходимостта от резервиран капацитет за осигуряване на целостта на мрежата и непрекъснатост на услугите, както и за реализиране на инвестиционни намерения, свързани с развитие и/или промени на същата, УНИКС ЕООД установява следните условия и ограничения за предоставяне на достъп до и/или съвместно ползване на физическата му инфраструктура, а именно:

 

  1. Разполагане на кабели на друг оператор се допуска само при наличие на повече от една свободна HDPE тръба, върху която УНИКС ЕООД има право на собственост и е част от трасе в обхвата на издадено Разрешение за строеж – въведен изцяло в експлоатация по съответния законов ред.
  2. Под израза повече от една свободна HDPE тръба, следва да се разбира още, тръба, в която няма разположени други кабели на мрежовия оператор или на друг оператор; същата не е необходима за осигуряване на целостта на мрежата и непрекъснатостта на услугите, предоставяни от УНИКС ЕООД и в същото време тя не е част от трасе – предмет на бъдещи инвестиционни намерения на мрежовия оператор, планирани в рамките на следващите 12 месеца от датата на подаване на заявлението за сключване на договор за предоставяне на достъп до и/или съвместно ползване на физическата му инфраструктура, включително и до нейни елементи и съоръжения за разполагане.
  3. Допуска се съвместно разполагане /изтегляне/ на кабели и в HDPE тръба, в която има вече изтеглен един на брой кабел, но само ако същата тръба служи за абонатно отклонение с диаметър минимум ø 40 мм., и не е част от трасе, предмет на предстоящо инвестиционно намерение за развитие на мрежата в рамките на следващите 12 месеца от датата на подаване на заявлението за сключване на договор за предоставяне на достъп до и/или съвместно ползване на физическата му инфраструктура, включително и до нейни елементи и съоръжения за разполагане.
  4. Не се допуска разполагане на кабели в HDPE тръба, в която има вече разположени /изтеглени/ два кабела, поради потенциален риск от увреждане и/или прекъсване на вече изтеглените в тръбата кабели.
  5. Допуска се изтегляне само на оптични кабели с диаметър не по-голям от ø 11 мм.
  6. Не се допуска разполагане на медни кабели от съображения за безопасност и потенциален риск за здравето и живота на съответните служители на УНИКС ЕООД.
  7. В шахти с размери 60/90/90, част от трасе в обхвата на издадено Разрешение за строеж – въведен в експлоатация по надлежния ред, поради ограничения от физическо естество, не се допуска разполагане на пасивни елементи на мрежата на друг оператор /муфи, оптични сплитери и други/ и/или аванси на кабели.
  8. Не се допуска използване на ел.напрежение по разположените кабели и съоръжения във физическата инфраструктура на мрежовия оператор от съображения за безопасност.
  9. Разположените кабели и оборудване задължително следва да бъдат надлежно маркирани от съответния оператор, съобразно изискванията на съответните приложими правила и норми.

 

УНИКС ЕООД запазва правото си да променя едностранно установените условия при спазване на реда за изменения на Общите условия, съгласно раздел ХІ Заключителни разпоредби.

Адреси:

гр. Габрово 5300
ул. Стефан Караджа №21
e-mail: office@unicsbg.net

гр. Трявна 5350
ул. Ангел Кънчев №85
e-mail: office-tr@unicsbg.net

Телефони за връзка:

гр. Габрово
Тел: 066 80 31 34
GSM: 0888 923 775
Fax: 066 80 92 91
GSM Gateway: 0888 143 021

гр. Трявна
Тел: 0677 6 68 48
GSM: 0887 644 656

Работно време:

Техническа поддръжка:
делнични дни: 09:00 ч. - 20:00 ч.
събота и неделя: 09:00 ч. - 18:00 ч.

Каси:
делнични дни: 08:00 ч. - 19:00 ч.
събота: 09:00 ч. - 14:00 ч.
неделя: почивен ден