телефон066 80 31 34

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

за взаимоотношенията с крайните потребители на УНИКС ЕООД - предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги чрез кабелна мрежа за разпространение на радио и телевизионни програми, достъп до Интернет и пренос на данни и чрез обществени мрежи RLAN от подвижна радиослужба на територията на Република България

(в сила от 01.11.2019 г.)

 

Настоящите изменения и допълнения са в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета и с чл. 181 н от Закона за защита на потребителите.

 

В Раздел VI Отговорност на ОПЕРАТОРА се създава и добавя нова т.19 със следното съдържание:

19. Гарантиране на достъп до отворен интернет

19.1. ОПЕРАТОРА третира еднакво еквивалентните категории трафик на данни.

19.2. Дейността на ОПЕРАТОРА е приведена в съответствие с всички нормативни изисквания относно управлението на трафика, поддържането на качеството на достъпа до интернет и предоставянето на достъп до съдържание, приложения и услуги.

19.3. Скоростта и качеството на услугите за достъп до интернет зависят от типа технология, вида на ползваното устройство, натовареността на мрежата, едновременното ползване на услугата от няколко устройства и други. Услугите за достъп до интернет се предоставят от ОПЕРАТОРТА с рекламирана, максимална, минимална и обичайно налична скорост:

19.3.1. При услуга с рекламирани скорости като “максимално достижими”, на “сваляне” /download/, “качване” /upload/, в Mbps: Максимална скорост - 100% от рекламираните скорости; Минимална скорост - 25% от рекламираните скорости; Обичайно налична скорост – 90% от рекламираните скорости.

19.3.2. При услуга с рекламирани скорости като “гарантирани”, на “сваляне” /download/, “качване” /upload/, в Мbps: Максимална скорост - 100% от рекламираните скорости; Минимална скорост - 85% от рекламираните скорости; Обичайно налична скорост – 95% от рекламираните скорости.

19.4. ОПЕРАТОРА изпълнява стриктно нормативните актове на ЕС и на националното законодателство, което е в съответствие с правото на Съюза, свързани със законосъобразността на съдържанието, приложенията или услугите, или относно обществената сигурност, включително наказателното право, което изисква например блокирането на определено съдържание, приложения или услуги. Въз основа на тези изисквания ОПЕРАТОРА извършва управление на трафика съгласно изискванията на действащото законодателство.

19.5. ОПЕРАТОРА третира еднакво целия трафик при предоставянето на услуги за достъп до интернет, без дискриминация, ограничение или намеса, независимо от подателя и получателя, съдържанието, до което е получен достъп или което е разпространено, използваните или предоставените приложения или услуги и използваните крайни устройства. Извън това, ОПЕРАТОРА може да прилага разумни (прозрачни, недискриминационни и пропорционални, основани на обективно различни технически изисквания за качество на услугите на специфични категории трафик) мерки за управление на трафика. В тези мерки не се включва наблюдение на специфичното съдържание и те не се прилагат за период, по-дълъг от необходимото.

19.6. ОПЕРАТОРА няма да предприема мерки за управление на трафика, които надхвърлят мерките, посочени в т. 19.5 (в това число - да блокира, забавя, променя, ограничава, упражнява намеса, влошава качеството или да дискриминира специфично съдържание, приложения или услуги или специфични категории от тях), с изключение на случаите, когато това е необходимо, и докато трае необходимостта, с цел спазване на нормативни актове, актове на държавни органи, съдебни органи и други публични органи, както и спазване на мерки, предвидени със закон; с цел запазване сигурността и целостта на мрежата, крайните устройства и предоставяните услуги; за предотвратяване на предстоящо претоварване на мрежата и смекчаване на последствията от извънредни или временни претоварвания на мрежата. Предприетите мерки за управление на трафика може да засегнат неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни на потребителите съобразно приложимото законодателство.

19.7. Мерките за управление на трафика може да обхващат обработване на лични данни, единствено ако това обработване е необходимо и пропорционално за постигане на описаните цели. Това обработване се извършва в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и с Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

 

В Раздел ХІV Решаване на спорове се създава и добавя нова т.42 със следното съдържание:

42. Дейността на ОПЕРАТОРА попада в обхвата на дейност на Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на електронните съобщения – адрес: гр. Габрово, ул. Брянска №30, ет.4, стая 5, интернет страница www.kzp.bg. Ако спор, отнесен към ОПЕРАТОРА, не е разрешен, абонатът може да потърси съдействие от помирителната комисия.

 

 

 

Адреси:

гр. Габрово 5300
ул. Стефан Караджа №21
e-mail: office@unicsbg.net

гр. Трявна 5350
ул. Ангел Кънчев №85
e-mail: office-tr@unicsbg.net

Телефони за връзка:

гр. Габрово
Тел: 066 80 31 34
GSM: 0888 923 775
Fax: 066 80 92 91
GSM Gateway: 0888 143 021

гр. Трявна
Тел: 0677 6 68 48
GSM: 0887 644 656

Работно време:

Техническа поддръжка:
делнични дни: 09:00 ч. - 20:00 ч.
събота и неделя: 09:00 ч. - 18:00 ч.

Каси:
делнични дни: 08:00 ч. - 19:00 ч.
събота: 09:00 ч. - 14:00 ч.
неделя: почивен ден